skubson

36 tekstów – auto­rem jest skub­son.

metafizyka

- Cześć Madziu
- Część Ku­buś, po co chciałeś się ze mną spot­kać tak nag­le i pil­nie, po ty­lu la­tach ?
- Bo widzisz Madziu pa­miętam cza­sy stu­diów kiedy pot­ra­filiśmy prze­gadać całą noc, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 listopada 2010, 19:55

...wiesz kocha­nie nie chciałbym nig­dy za­pom­nieć te­go ja­kie to uczu­cie trzy­mać twoją dłoń w trak­cie wie­czor­ne­go spaceru...*
* frag­ment dłuższe­go opowiadania 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2010, 23:10

- Ma­mo dlacze­go tak się dzieje że jak ludzie się całują to za­mykają oczy ?
- Z bar­dzo pros­te­go po­wodu córeczko.. boją się że zo­baczą rzeczy­wiście z kim to robią. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 14 maja 2010, 16:24

-Jak długo jest w twoim życiu ?
-Niedługo... ale na bar­dzo długo. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 maja 2010, 23:02

Mężczyźni za młodu pragną zos­tać pi­lota­mi z cza­sem jed­nak ich marze­nia kon­cen­trują się wokół jed­ne­go pi­lota ale telewizyjnego. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 maja 2010, 11:32

Dla kłam­stwa na­wet naj­ba­nal­niej­sze py­tanie może oka­zać się tym z tych naj­trud­niej­szych na świecie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 kwietnia 2010, 09:00

Praw­da nie boi się trud­nych pytań. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 kwietnia 2010, 16:53

- Ja­ka jest różni­ca między ko­bietą a mężczyzną ? 
- Zde­cydo­wanie namacalna 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 marca 2010, 20:32

Serce

„Życie to gra w której or­ga­niza­tor przez wielu zwa­ny Bo­giem przy­goto­wuje za­dania”. Ta­kie zda­nie przeczy­tał wczo­raj w jed­nej ze swoich ulu­bionych książek. Przez całe do­tychcza­sowe życie mam wrażenia że dla mnie ma [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 marca 2010, 21:10

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 1 marca 2010, 08:25
skubson

Zaczęło się od tego że wciągnęło mnie pisanie opowiadań.. jeszcze za starych czasów nie można było ich wklejać na stronie.. więc wypisywałem cytaty. Teraz są opowiadania więc tak będzie można poznać cząstkę mnie. Zapraszam! Krytykuj, wytykaj błędy.. to mnie tylko bardziej zmobilizuje do jeszcze wiekszej staranności. I mam prośbę do was czytelników.. jeżeli dodajesz moją myśl czy moje opowiadanie do swojego zeszytu napisz mi wiadomość że tak sie dzieje- bedę wdzięczny :) Moje życiowe motto : " Życie to nie próba generalna "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność